Home Romana Servicii Drept Civil

SCA MOTORGA, CĂNURECI și ASOCIAȚII acordă consultanţă juridică, asistenţă juridică, reprezentare judiciară şi extrajudiciară, în legătură cu varii domenii ale dreptului civil.

Societatea noastră oferă servicii juridice de drept civil, care cuprind consultanţă juridică, formularea de cereri sau redactarea şi negocierea contractelor civile (contracte de vânzare-cumpărare, împrumut, locaţiune, donaţie etc.), precum și oferirea de reprezentare juridică în litigiile generate în legătura cu interpretarea și executarea clauzelor contractuale. 

De asemenea, asigurăm reprezentare juridică în litigiile civile având ca obiect acţiuni în constatare, acţiuni în revendicare, acţiuni posesorii, succesiuni şi partaje, ieşiri din indiviziune, executări silite, contestaţii la executare, acțiuni privind atragerea răspunderii civile contractuale/delictuale, acţiuni pentru repararea prejudiciului cauzat prin atingerea adusă vieţii private, onoarei, demnităţii sau imaginii unei persoane, acţiuni întemeiate pe drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și de protocoalele sale adiționale etc.

Efectuăm demersuri în vedere recuperării creanţelor civile prin redactarea somaţiilor de plată şi notificărilor către debitori, reprezentare în relaţia cu debitorul la procedura concilierii directe, prin rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor prin procedura medierii şi a concilierii directe, prin asistenţă juridică la executarea silită atât pentru creditori cât şi pentru debitori.

Sub aspectul dreptului succesoral, oferim asistenţă la partajul judiciar, la deshiderea procedurii succesorale notariale şi inventarierea bunurilor succesorale. Formulăm şi susţinem acţiunea de revendicare a unor active de la masa succesorală, acțiunea de ieşire din indiviziune, acțiunea pentru anularea certificatului de moştenitor, acțiunea pentru reducțiunea liberalităților excesive.

Avocații noștri efectuează demersuri juridice pentru atragerea răspunderii civile în cazuri de malpraxis în situaţia erorilor profesionale săvârşite în exercitarea actului medical (cu titlu de exemplu: necunoaşterea trecutului medical al pacientului, examinarea greşită, interpretarea eronată a simptomelor, netrimiterea pacientului pentru un consult de specialitate, neglijentă, cunoştinţe medicale insuficiente etc.) sau răspunderii penale în cazul în care, prin fapta săvârşită, medicul a încălcat şi norme de drept penal, iar fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.